نرم افزار مدیریت مجتمع های مسکونی ، اداری و تجاری http://clonia.ir 2019-12-06T18:01:40+01:00 text/html 2017-09-25T08:12:03+01:00 clonia.ir نرم افزار کلونیا نرم افزار مدیریت مجتمع های مسکونی ، اداری و تجاری کلونیا http://clonia.ir/post/2 ____ <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><div class="_item"><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3" color="#3366FF">نرم افزار مدیریت مجتمع های مسکونی ، اداری و تجاری کلونیا</font><br></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/009_apartment_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font><font face="Mihan-Iransans"></font><br></div> <div align="center"><h5><font face="Mihan-Iransans">ثبت و مدیریت واحدها</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">تعریف واحدهای شهرک مسکونی به همراه کلیه اطلاعات ثبتی و شناسه ای هر واحد به تفکیک بلوک و طبقه با ذکر تمامی ملحقات هر واحد شامل شماره کنتورها، پارکینگ ها و انباری ها</font></p> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/070_cityscape_4_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">تعریف بلوک ها</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">تعریف بلوک ها در یک شهرک مسکونی و یا آپارتمان، امکان گزارش گیری های متعدد و مستقل برای هر بلوک ارائه میدهد، بطوریکه میتوان مدیریتی مستقل در هر بلوک ایجاد نمود</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/131_summary_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">مدیریت اطلاعات مالکین و مستاجرین</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">ورود اطلاعات هویتی هر مالک یا مستاجر، ثبت اطلاعات تماس، اختصاص واحد به هریک از آنان موجی ایجاد یک پرونده الکترونیکی بصورت مستقل در نرم افزار خواهد شد</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/107_change_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">مدیریت هزینه ها</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">تعریف نامحدود سرفصل هزینه ها، ورود اطلاعات هرینه های انجام شده با امکان مشخص نمودن نحوه پرداخت مانند پرداخت بصورت چک و ضمیمه نمودن تصویر چک و فاکتور</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/031_business_2_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">صدور قبض بدهی</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">پس از محاسبه خودکار بدهی های مالکین و مستاجرین، امکان صدور قبوض بدهی با فرمت های استاندارد، مشابه سایر قبوض خدماتی به تفکیک مالک، مستاجر و واحد وجود دارد</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/008_receipt001_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">ثبت دریافتی ها، درآمد ها و صدور رسید</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">تعریف نامحدود سرفصل درآمدها، ثبت کلیه درآمدهای ناشی از پرداخت مالکین و مستاجرین و نیز مدیریت سایر درآمدهای شهرک مانند اجاره سالن اجتماعات به همراه&nbsp;صدور رسید</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/033_money.png"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">ثبت سایر درآمدهای ناشی از دریافت از غیر ساکنین</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">ثبت و مدیریت اطلاعات درآمدهایی غیر از دریافت از مالکین&nbsp;و مستاجرین به نفع شهرک، مانند اجاره سالن اجتماعات، تبلیغات از طریق نرم افزار کلونیا و یا سود بانکی حساب ها</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/026_business_3_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">مدیریت بدهی مالکین و مستاجرین</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">امکان محاسبه بدهی به تفکیک مالک و مستاجر مطابق قانون تملک آپارتمان ها، امکان ارائه صورتحسابی دقیق شامل هزینه ای عمرانی و جاری را به مدیریت شهرک خواهد داد</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/033_budget_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">محاسبه آبونمان مصرفی هر واحد</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">محاسبه میزان سهم هر واحد از آب مصرفی کل آپارتمان با قرائت و ثبت میزان مصرف کنتور تفکیکی و قبض کلی شهرک در نرم افزار امکان پذیر می باشد</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/001_education_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">تعریف فرمول بدهی</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">محاسبه بدهی هر واحد به گونه ای عادلانه و قابل دفاع&nbsp;در نرم افزار کلونیا تعبیه شده است. روش هایی مانند براساس نفرات، متراژ واحد، درصدی از نفر متراژ، براساس طبقه و غیره</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/013_money_3_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">مدیریت حساب ها و صندوق های شهرک</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">تعریف انواع حساب های بانکی و صندوق های شهرک بصورت نامحدود&nbsp;با امکان مشخص نمودن مانده هر یک و صاحبان حساب</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/023_credit_card_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">نقل و انتقال بین حساب ها</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">انتقال وجوح دریافتی به حساب های بانکی شهرک، پرداخت تنخواه به مدیر اجرایی شهرک به منظور امکان تهیه گزارش تفکیکی از تراکنش ها و مانده هر حساب</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/002_house_Mihan-Iransans">مدیریت قدرالسهم هر مالک در مالکیت های مشارکتی و محاسبه سهم هریک، از هزینه ها و در نظر گرفتن میزان رای هرمالک در مجامع عمومی با احتساب هر سهم</font><p></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/003_houses001_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">مدیریت مالکیت چند واحدی</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">امکان ثبت بیش از یک واحد برای یک مالک و یا مستاجر و امکان تفکیک صورتحساب هر واحد بصورت جداگانه یا تجمیعی در سیستم مدیریت آپارتمان </font><font face="Mihan-Iransans">کلونیا </font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/069_people_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">مدیریت اطلاعات و قراردادهای پیمانکاران</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">ثبت اطلاعات کلیه پیمانکاران حقیقی و حقوقی به همراه اطلاعات قراردادهای هریک مانند نگهبان، سرایدار، شرکت های سرویس و نگهداری تاسیسات، آسانسور و غیره</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/044_inbox_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">مدیریت مستندات</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">امکان ضمیمه نمودن کلیه اسناد کاغذی به اطلاعات ثبت شده مانند قرارداد مستاجرین و پیمانکاران، تصویر کارت ملی، شناسنامه کلیه چک های دریافتی و یا پیش فاکتورها</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/038_24_hours_12_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">محاسبه جریمه دیر کرد</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">با تصویب هیات مدیره، امکان تعریف درصدی از بدهی با احتساب روزهای تاخیر در تسویه آن وجود خواهد داشت. این امکان به ازای هر سرفصل در سیستم امکان پذیر می باشد</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/006_deal001_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">محاسبه پاداش خوش حسابی</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">در بخش مالی نرم افزار </font><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans">کلونیا </font>امکان تعریف درصدی از وجه پرداختی به عنوان تخفیف، درصورت تسویه زودتر از سر رسید بدهی به عنوان موردی تشویقی طراحی شده است</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/010_warning_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">صدور اخطاریه</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">درصورت امتناع مالک یا مستاجر از تسویه بدهی و یا استفاده غیر از مشاعات، امکان صدور اخطاریه هایی جهت اطلاع و ارائه در مراجع قضایی، در نرم افزار طراحی شده است</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/130_interface_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">صدور و لغو مجوزها</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">مواردی چون اسباب کشی، استفاده از آسانسور به منظور حمل اثاثیه، به کارگیری نگهبان، سرایدار برای امور شخصی هر واحد مستلزم صدور مجوز توسط مدیر می باشد</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/099_people_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">ثبت بازدید و سرویس تاسیسات</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">ثبت و نگهداری بازدید ها و سرویس های تاسیسات شهرک به بررسی عملکرد شرکت های طرف قرارداد و نیز صحت عملکرد تاسیسات کمک شایانی می نماید</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/095_money_1_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">مدیریت چک های دریافتی و پرداختی</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">ثبت چک های دریافتی و پرداختی، برگشت چک، تامین منبع پرداخت چک در سر رسید آن و نیز گزارش گردش چک ها از امکانات نرم افزار می باشد</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/021_presentation_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">برگزاری مجامع و رای گیری</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">امکان رای گیری و تشخیص رسمیت یافتن جلسات مجامع عمومی مالکین مطابق قانون تملک آپارتمان ها که تصمیمات نیم به علاوه یک متر از مالکین واحدها را قانونی می داند</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/125_squares_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">اطلاعات تاسیسات و اموال شهرک</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">نگهداری اطلاعاتی از قبیل محل نگهداری، شناسنامه &nbsp;فنی و تخصصی به همراه زمان خرید تاسیسات و اموال شهرک &nbsp;ونیز شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/024_password_1_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">سیستم امنیت، مدیریت کاربران و سطوح دسترسی</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">تعریف کاربران، سطوح دسترسی، استفاده از قفل سخت افزاری، کد کردن برخی&nbsp;اطلاعات بخشی از امکانات این نرم افزار به منظور تامین امنیت اطلاعات شهرک ها می باشد</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/043_megaphone_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">اعلان ها و یادآوری ها</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">سیستم اعلان و یادآوری زمان وصول چک، پرداخت حقوق، تمدید بیمه نامه های ضروری شهرک و یا نمدید قراردادهای سرویس نگهداری بخشی از امکانات این سیستم است</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/049_stationery2_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">دریافت خروجی اکسل از اطلاعات</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">اکسل با ایجاد امکاناتی چون تعریف فرمول، رسم نمودار، مرتب نمودن اطلاعات، تبدیل به ابزاری کارآمد شده است، کلیه اطلاعات نرم افزار </font><font face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans">کلونیا </font>نیز قابل تبدیل به اکسل می باشد</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/058_chat2_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">سامانه ارسال پیامک به همراه شماره اختصاصی</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">ارائه گزارش به مالکین و مستاجرین با استفاه از انواع ابزارها می تواند هر لحظه ایشان را در جریان رخدادهای شهرک قراردهد. ارسال صورتحساب، اطلاعات جلسات و غیره بخشی از کاربرد این سامانه می باشد</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/056_telegram_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">راه اندازی بات تلگرام</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">استفاده از ظرفیت ربات تلگرام جهت دریافت گزارشات مالی، صورتحساب، شماره تماس های ضروری شهرک، زمان جلسات، اطلاعیه ها وغیره&nbsp;</font></p> </div> </div> <div class="small-12 medium-6 xmedium-4 columns"> <div class="_item"><font face="Mihan-Iransans"><img alt="" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/701/2100951/pic/011_report_64.png" style="width: 48px; height: 48px;"></font> <h5><font face="Mihan-Iransans">تعریف متن های قابل چاپ در هریک از گزارش ها</font></h5> <p><font face="Mihan-Iransans">تغییر متن های ثابت چاپ شده در گزارشات به منظور اطلاع رسانی ها و یا استفاده تبلیغاتی از آن جهت درآمد زایی شهرک از امکانات این نرم افزار می باشد</font></p> </div> </div></div><font face="Mihan-Iransans"> </font> </div></div></div>